ವಸುಂಧರಾ ಬಾನಿ

ವಸುಂಧರಾ ಬಾನಿ - ಪಂದನಲ್ಲೂರ್ ಶೈಲಿ ಆಧಾರಿತ -  ಡಾII ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೇಖಾ ಅರುಣ್ ಬಾನಿ ಎಂದರೆ ಶೈಲಿ ಎಂದರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ಬಾನಿ. ಬಾನಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದದ್ದು...

Pandanallur Bᾶni – My steady side

Bharatanatyam is one of the oldest surviving classical dance forms of India. From the heavens to temples, from temples to courts and from the courts to sabhas, Bharatanatyam has evolved differently at each stage. From being known as the ‘Sadir’, ‘Chinna Melam’ and...